14 maja 2019 roku Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w sprawie Dziubak C-260/18, która w sposób jednoznaczny poprawia sytuację posiadaczy kredytów indeksowanych do franków szwajcarskich. Zdaniem Rzecznika Generalnego sądy nie mogą odwoływać się do zasad słuszności, czy tez zwyczajów w zakresie zastępowania nieuczciwego mechanizmu waloryzacyjnego. Do takiego uzupełnienia nieuczciwych klauzul abuzywnych może dojść jedynie za świadomie wyrażoną wolą konsumenta, która jest w tych sprawach decydująca. Rzecznik podkreślił, że zastąpienie nieuczciwych klauzul np. postanowieniami odwołującymi się do średniego kursu walut w NBP, musi uwzględniać przede wszystkim interes konsumenta, oceniany w chwili orzekania przez sąd, nie zaś w momencie zawierania umowy kredytu.

Powyższe oznacza zatem, że sądy w sprawach kredytów frankowych powinny dążyć do wyeliminowania nieuczciwych warunków umownych, utrzymując przy tym samą umowę w mocy. Dalsza ocena możliwości obowiązywania umowy zależeć będzie natomiast od orzeczenia sądu krajowego. Oznacza to, że po wyeliminowaniu rzeczonych warunków, umowa kredytu przekształci się z umowy indeksowanej do franka szwajcarskiego, w umowę podlegającą niższej stopie oprocentowania.

Jednocześnie, w przypadku gdy konsument w sposób jednoznaczny i świadomy domaga się unieważnienia umowy – zdaniem Rzecznika Generalnego – sądy powinny uznawać jego wolę. Tym samym, ani zastąpienie klauzul abuzywnych, ani dalsze utrzymywanie w mocy umowy kredytu wbrew woli konsumenta, jest według Rzecznika niedopuszczalne.
Omawiana opinia w sposób zdecydowany przyznaje zwiększony system ochrony kredytobiorcom. Niewątpliwie wpłynie to na linie orzeczniczą polskich sądów w sprawach z zakresu kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Dodatkowo, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli stanowisko Rzecznika Generalnego, czego należy się spodziewać, będzie to oznaczało dużą szanse na sukces dla posiadaczy tzw. kredytów pseudofrankowych w sporach sądowych z bankami. Orzeczenie TSUE w sprawie Dziubak C-260/18 powinno zapaść w najbliższych miesiącach.